PRIORYTETY na 2023/2024 zostały opracowane na podstawie:
1.Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 tj. ogłoszone przez Ministra Edukacji Narodowej oraz podstawy programowej wychowania przedszkolnego i programu nauczania „Od przedszkolaka do pierwszaka”.
2. Wniosków z dotychczasowej pracy przedszkola, szczególnie wyników diagnozy 5,6 latków oraz kart obserwacyjnych dzieci poszczególnych grup wiekowych, wniosków z nadzoru pedagogicznego obserwacji pracy, hospitacji.
3. Aktualnych potrzeb i zadań placówki.
4. Statutu Przedszkola
5. Wytycznych organów: nadzorującego i prowadzącego.

PRIORYTET 1

PROPORCJE CZASOWE PRZEBYWANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Zachowanie zalecanych proporcji zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu przyjmując zapisy nowego rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Przyjmując, że przedszkole czynne jest średnio 10 godzin dziennie, a zajęcia wynikające z podstaw programowych obejmują 5 godzin dziennie, w tym dydaktyczne 30-45 minut w sześcio i pięciolatkach, 10 -15 minut w trzy, czterolatkach ustalono, co następuje:
• 2 godziny dziennie przeznaczyć na zabawę swobodną dzieci (godziny poranne i popołudniowe) na swobodną zabawę dzieci przy niewielkim udziale n-la. Nauczyciel obserwuje zabawę i analizuje kreatywność i pomysły dzieci w danym dniu wykorzystując ich „podpowiedzi” w pracy kierowanej.
• Co najmniej 2 godziny dziennie, a w przypadku maluchów i średniaków ponad 2 godziny dziennie przeznaczyć na zabawy w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki po okolicy, wycieczki przyrodnicze uwzględniając w tym czasie zajęcia ruchowe, zabawy w kole, tory przeszkód itd.
• Najwyżej 2 godziny dziennie przeznaczyć na zajęcia dydaktyczne przez zabawę, realizując przyjęty program na dany rok. Pozostały czas przeznaczyć na czynności organizacyjne, zajęcia dodatkowe, w naszym przypadku j. angielski, zajęcia artystycznee, wyjazdy na wycieczki, rytmikę itp.
• W każdym czasie organizować pracę indywidualną z dzieckiem.
WYNIK – zrealizowanie zadań MEN i KO oraz programu wychowania przedszkolnego.

PRIORYTET 2

AUTORSKIE PROGRAMY PRZYJĘTE DO REALIZACJI na rok 2016/2017

Wdrożenie własnych programów opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, artystycznych, językowych, projektów humanistycznych itp., których realizacja następuje w ciągu dnia poza godzinami tzw. programowymi. Między innymi realizuje się:
1. Bilingualne nauczanie językowe – codzienny język angielski
2. Fabryka Kreatywności – wtorkowe zajęcia z robotyki, matematyki, chemii, fizyki prowadzone przez nauczyciela prowadzącego jak również zapraszanych gości – fizyków i biochemików
3. Ogród Sztuk – kontynuacja autorskiego programu zajęć twórczych, plastycznych
4. Ogród Marzeń – Program wychowania przyrodniczo-ekologiczno-zdrowotnego „Ogród Marzeń” – zajęcia kreujące szacunek dla przyrody, zdrowia własnego i innych, w tym kontynuacja ogródka warzywnego i kwiatowego, współpraca ze Stowarzyszeniem lokalnym EKO – wspólne warsztaty i wycieczki ekologiczne. Rozwinięcie programu ogodoterapeutycznego o opis drzew i krzewów.
5. Co może mały człowiek? – indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych prowadzone przez wychowawców oraz specjalistów w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
6. Ksiązki, książeczki, bajki, bajeczki – program zajęć popołudniowych z literaturą dziecięcą.
7. Razem lepiej – program skierowany do rodziców w formie sesji warsztatowych organizowanych w czasie zebrań rodziców oraz w czasie wakacji
WYNIK – oferta usług przedszkolnych zgodna z oczekiwaniami rodziców i rozwijająca przedszkole.

PRIORYTET 3

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU

Zorganizowanie GRUPY TERAPEUTYCZNEJ dla dzieci ze sprzężeniami, autyzmem, upośledzeniem w stopniu głębokim oraz zapewnienie im zajęć integracyjnych w czasie wspólnego pobytu na placach zabaw i w ogrodach przedszkolnych.
Kontynuacja zatrudnienia logopedy i psychologa przedszkolnego działającego na potrzeby dzieci i rodziców przedszkola.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie konsultacji, diagnozowania, badań psychologiczno-pedagogicznych.
Indywidualna i grupowa terapia dla dzieci niepełnosprawnych zdiagnozowanych przez poradnię PPP oraz prowadzenie obserwacji psychologicznych dzieci, u których nauczyciel widzi problemy rozwojowe prowadzona przez specjalistów poradni. Programy terapeutyczne mają charakter indywidualnych, autorskich, miesięcznych planów pracy z dzieckiem. Zindywidualizowana praca z dzieckiem na zajęciach potwierdzona dokumentami pedagogicznymi
WYNIK -zrównoważony rozwój dziecka z deficytami i problemami oraz tolerancja na zachowania „inne” u dzieci i rodziców

PRIORYTET 4

GOTOWOŚĆ SZKOLNA

Utrzymanie programów autorskich KOMPATYBILNYCH Z PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, w tym z języka angielskiego oraz prowadzenie w dalszym ciągu elementów różnorodnych metod kształcących u dzieci kreatywność własną, otwartość na świat i radość życia poprzez m.in. Prowadzenie sesji edukacji matematycznej wg Gruszczyk -Kolczyńskiej, elementów metody W. Sherborne, elementów metody kinezjologii edukacyjnej, biblioterapii, zajęć teatralnych itp.
Kształcenie umiejętności korzystania z multimediów w codziennej pracy z dzieckiem. Praca na tabletach – szczególnie układanki logiczne, podobieństwa i różnice, język angielski itd.
Kształtowanie praktycznych umiejętności samoobsługowych, tworzenie zabawek wg własnego pomysłu dzieci, zajęć praktycznych, samodzielności w wykonywaniu zadań, matematycznych, konstrukcyjnych, logicznych i literacko-artystycznych
WYNIK
– dzieci są uświadomione w zakresie możliwości i zagrożeń wynikających z korzystania z tabletów i innych multimediów, potrafią gromadzić, szacować, przeliczać i porównywać liczbę, wielkość i np. kolory zbiorów, lubią zajęcia aktywne ruchowo i relaksacyjne, rozpoznają strony i stosunki przestrzenne, potrafią opisać swoje emocje, są wrażliwe na drugą osobę i potrafi występować publicznie, są gotowe grafomotorycznie i do czytania

PRIORYTET 5

SPRAWNOŚĆ RUCHOWA – DUŻA I MAŁA MOTORYKA

Kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez:
– kreowanie zajęć ruchowych na placach zabaw, jak najdłuższe przebywanie na świeżym powietrzu
– utrzymanie zajęć sportowych w poniedziałki w ramach programu „Przedszkoliada.pl” – kształtowanie sprawności ruchowej w naturalnych warunkach poprzez przeskakiwanie naturalnych przeszkód, bieg po różnym podłożu np. piasek , żwir, trawa itd., rotacja wokół drzew, wspinanie na górkę itd.
WYNIK – dzieci są „zborne” ruchowo, maja wykształconą równowagę i balans, znają zasady bezpieczeństwa w warunkach naturalnych tj. ogród, łąka, las.

PRIORYTET 6

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

W roku 2019/2020 organizacja współpracy z rodzicami odbywa się poprzez :
– spotkanie informacyjno-organizacyjne
– udział w diagnozie dziecka poprzez analizę arkuszy obserwacyjnych
– możliwość otrzymania pisemnej opinii na temat umiejętności i postępów dziecka za dany semestr
– możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych w wychowawcami, logopedą, psychologiem i innymi specjalistami w razie potrzebami
– systematyczne warsztaty dla rodziców w ramach projektu „Razem Lepiej”
– udział w konkursach przedszkolnych
– udział w imprezach okolicznościowych i integracyjnych
– udział w konkursach lokalnych organizowanych przez instytucje działające na terenie gminy Chybie
– udział w konkursach i akcjach ponadlokalnych takich jak Dzień Autyzmu czy Dzień Dzieci z Zespołem Downa
– udział w zajęciach otwartych poszczególnych grup
– udział w zespołach jurorskich związanych z konkursami
– współpracę w redagowaniu Gazetki przedszkolnej
– stały kontakt poprzez pocztę elektroniczną
Współpraca ze środowiskiem lokalnym poprzez :
– udział w konkursach i inicjatywach gminnych,
– kontynuacja współpracy z zuchami z terenu gminy Chybie
– współpraca ze Stowarzyszeniami i Fundacjami m.in. JiM, Wielkie Serce, Persevere, UNICEF
– zorganizowanie konkursu plastycznego obejmującego przedszkola publiczne gminy Chybie.
– korespondencję z przedszkolem w Czechach i Anglii