Wizja przedszkola

Wizja rozumiana jest jako stworzenie tego, co chcemy osiągnąć, pozytywny wizerunek naszych dążeń pedagogicznych. Wizja naszej placówki oparta jest na zasadach zawartych w słowach Janusza Korczaka – „Dziecko chce być dobre, jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż”. 

Nasi wychowankowie są szczęśliwi i kreatywni, wykazują ciekawość i wrażliwość na piękno otaczającego ich świata oraz drugiego człowieka. Potrafią panować nad swoimi emocjami a przebywając wśród rówieśników wykazując się tolerancją dla odmiennych poglądów.

Rodzice naszych wychowanków rozumieją potrzeby swojego dziecka i aktywnie wspierają jego rozwój współpracując z przedszkolem.

Nasze przedszkole dba o wszechstronny rozwój każdego dziecka wykorzystując jego indywidualne predyspozycje. Umożliwia mu samodzielne poznawanie świata rozbudzając wrażliwość i otwartość na potrzeby innych oraz kształtuje jego postawy moralne ucząc go odróżniania dobra od zła. Daje możliwość aktywnego, twórczego myślenia poprzez praktyczne działania i zaszczepia miłość do regionu, ojczyzny. 

Nasza kadra to zespół pracujących z pasją profesjonalistów dbający o rozwój każdego małego człowieka który został im powierzony. Stale podnosząc swoje umiejętności w pracy z dzieckiem zapewniają mu nie tylko bezpieczeństwo ale wszechstronnie stymulują jego rozwój przygotowując go do dalszej drogi ku dorosłości. 

Misja przedszkola

Misja to sformułowanie drogi do tego co chcemy osiągnąć. Mając to na uwadze staramy się stworzyć drogę do urzeczywistniania naszej wizji przedszkola.

Nasze przedszkole zapewnia dzieciom profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 17.00 przez cały rok. W swojej pracy kładziemy szczególny nacisk na indywidualne potrzeby i możliwości dziecka oraz dążymy do tego, aby praca ta opierała się na twórczych metodach i nowoczesnych projektach. W celu efektywniejszego wspomagania rozwoju dzieci przedszkole zatrudnia terapeutę zajęciowego, logopedę, oligofrenopedagogów, terapeutę SI i psychologa. Współpracuje także z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Należymy do placówek, które aktywnie promują zdrowie oraz aktywność ruchową wśród dzieci. Uczestniczymy w wielu programach prozdrowotnych i dbamy o zdrowe urozmaicone posiłki przygotowane w naszej placówce z naturalnych produktów wg jadłospisu przygotowanego przez dietetyka. 

Przedszkole spełnia swoją funkcję wychowawczo – edukacyjną z zachowaniem bloków tematycznych zawartych w programie nauczania stosując 5 dniowy podział tygodnia z uwzględnieniem dominującej w danym dniu aktywności:

 • Sportowe poniedziałki – zajęcia w tym dniu nastawione są przede wszystkim na ruch
  i aktywność fizyczną dzieci. 
 • Matematyczne wtorki – poświęcone są rozbudzaniu u dzieci wiedzy matematyczno-przyrodniczej. 
 • Muzyczne środy – zajęcia organizowane w tym dniu przepełnione są muzyką i tańcem. Dzieci poznają nowe ciekawe instrumenty, uczą się rytmu i poznają kroki nowych tańców. 
 • Czwartkowy ogród sztuk – główny nacisk w tym dniu kładziemy na obcowanie ze sztuką, teatr oraz poznawanie różnych technik pracy i zabawy z materiałami plastycznymi. Wykonujemy duże i małe prace grupowe, wyszukujemy nowych technik i materiałów do prac plastycznych, tworzymy scenę i teatrzyki.
 • Kulinarne piątki – dzieci w praktyczny sposób uczą się samodzielnego przygotowania posiłku związanego z omawianym blokiem tematycznym. Dzięki temu doświadczają smaków, faktur poznają kształty i uczą się samodzielności. 

Nasza placówka organizuje codzienny język angielski we wszystkich grupach, w których dzieci skończyły 3 lata. W grupach młodszych 2,5-3 latków angielski rozpoczyna się od 2 semestru z uwagi na potrzebę adaptacji i indywidualny rozwój dziecka, a co za tym idzie czas potrzebny do prawidłowego opanowania języka polskiego w stopniu komunikatywnym. Język angielski jest prowadzony w sposób zabawowy, co ułatwia dzieciom poznawanie i zapamiętywanie nowych słów i znaczeń.

Nasze przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami wspierając ich w wychowaniu dziecka. Organizujemy tydzień adaptacyjny dla dziecka i rodzica, zajęcia otwarte, spotkania integracyjne oraz uroczystości okolicznościowe. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców raz w tygodniu każdy wychowawca oraz psycholog przedszkolny pełni dyżur podczas którego jest do dyspozycji rodziców, po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie.

Kadra systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w zewnętrznych warsztatach, kursach, szkoleniach doskonalących oraz studiach podyplomowych. 

Nasz przedszkolak ma prawo do:

 • zabawy i aktywnego poszukiwania wiedzy 
 • dostosowania tempa rozwoju do swoich indywidualnych możliwości
 • spokoju i samotności, jeśli jest mu potrzebna
 • swobody myśli, sumienia 
 • wypoczynku w formie relaksacji, jeśli jest zmęczone
 • pomocy w pokonywaniu nowych wyzwań 
 • wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i rówieśnikami
 • życia w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji
 • informacji, nauki, samodzielnego działania i poszukiwania wiedzy
 • zabezpieczenia podstawowych potrzeb fizjologicznych
 • dobrego słowa, gestu, odwzajemnionego uśmiechu na twarzy
 • niewyczerpalnych pokładów pytań o życie 
 • ochrony i akceptacji 
 • uczenia się swoich odczuć i emocji
 • rozwijania samodzielności 
 • poznawania i rozwijania swoich zdolności artystycznych i sportowych
 • możliwości indywidualnego rozwoju i osiągania swoich własnych sukcesów
 • wskazywania i nauki zachowań kulturalnych i akceptowalnych społecznie

Rodzice naszych przedszkolaków:

 • są partnerami przedszkola w tworzeniu działań wychowawczo- dydaktycznych
 • dzielą się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi pracy przedszkola
 • otrzymują co pół roku rzetelną i obiektywną informację o postępach swojego dziecka
 • mają możliwość stałego kontaktu z wychowawcą i innymi specjalistami zajmującymi się ich dzieckiem
 • współpracują z nauczycielami i aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola
 • wyrażają swoje opinie i oceniają działania przedszkola
 • mogą współdecydować w zakresie:
  – czasie pobytu dziecka w przedszkolu i jego udziału dziecka w zajęciach dodatkowych
  – wyrażania zgody na umieszczenie zdjęć swojego dziecka na stronie internetowej przedszkola
  – udziału dziecka w wycieczkach oraz formie jego wypoczynku
  – koncepcji pracy przedszkola przedstawiając swoją prośbę w formie pisemnej do rozpatrzenia dyrektorowi placówki

Model absolwenta

Wychowanek naszego przedszkola, który od września rozpocznie naukę w szkole :

 • jest szczęśliwy i ma poczucie własnej wartości
 • jest gotowy do podjęcia nauki w szkole
 • wykazuje ciekawość wiedzy, poszukuje nowych rozwiązań
 • przejawia umiejętność radzenia sobie z trudnościami
 • jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
 • ma własne zdanie i nawiązuje prawidłowe relacje z innymi
 • zna swoje prawa i respektuje prawa innych
 • zna granice i stosuje normy kulturalnego zachowania
 • zna swoje mocne strony i potrafi budować pozytywny obraz siebie
 • szanuje odmienność innych ludzi i odnosi się do nich z szacunkiem
 • szanuje swoją i cudzą własność
 • wykazuje się empatią i chęcią pomocy w potrzebie
 • potrafi współpracować z innymi
 • osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie